Ethische gedragscode

Deze gedragscode is van toepassing op de Nederlandse gemeenschap van Diamantweg Boeddhisme beoefenaren: de Diamantweg-sangha. Met deze code geven wij een beknopt overzicht van onze organisatie en van onze normen en waarden. De essentie van deze code is dat we willen dat ieder lid van onze sangha en elke bezoeker zich welkom en veilig voelt.

 

Over ons

Wij volgen het Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie, onder spirituele leiding van Z.H. 17e Karmapa Trinlay Thaye Dorje. Onze hoofdleraar is Lama Ole Nydahl. De hoofdleraar stelt dharmaleraren aan (“reisleraren”), die lezingen geven en meditaties leiden in onze centra. Sinds 1990 zijn we actief in Nederland.

 

Hoe zijn we georganiseerd?

We zijn een vereniging met op dit moment acht centra in Nederland. De vereniging Diamantweg Boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie (DWBNL) kent leden, een bestuur, een raad van toezicht en de vergadering van centrumvertegenwoordigers. De lokale centra kennen een gekozen centrumbestuur en een centrum-ledenvergadering. De verantwoordelijkheden van de verschillende organen van DWBNL zijn vastgelegd in de statuten. 

Wij streven naar een minimum aan organisatie en een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid van en vertrouwen in de lokale centra en de individuele sangha-leden. Alle activiteiten geschieden op basis van vrijwilligerswerk. Niemand van onze sangha wordt betaald voor zijn of haar werk. Wij gebruiken geen alcohol in onze centra.

 

Welke activiteiten organiseren wij?

De kern van onze activiteit bestaat uit meditatiebijeenkomsten in de lokale centra. Daarnaast worden er regelmatig lezingen door reisleraren en meerdaagse cursussen of retraites georganiseerd. We houden de kosten zo laag mogelijk en reisleraren worden niet betaald voor hun lezingen. 

 

Waar staan wij voor?

De kern van wat wij als Diamantweg-boeddhisten doen is mediteren, om vrijheid van onze geest te bereiken en daarmee vreugde en geluk. Het helpt ons te zien hoe de dingen zijn.

Onze meditaties zijn authentieke oefeningen van de Karma Kagyu-linie en worden al 900 jaar lang van de ene generatie op de andere doorgegeven. In de Diamantweg-centra leren we deze meditaties en oefenen we samen. Dankzij de vertaling naar het Nederlands zijn de meditaties gemakkelijk toegankelijk en kunnen ze zonder speciale voorkennis in het dagelijks leven worden gebruikt.

In het boeddhisme betekent meditatie ‘moeiteloos verblijven in wat is’. Je herkent je storende gevoelens zoals woede, trots of jaloezie, leert daar afstand van nemen en ze te laten oplossen. Meditatie helpt nuttig te zijn voor andere wezens door medegevoel en wijsheid te ontwikkelen

In de meditaties van Diamantweg Boeddhisme past men zich continu aan de perfecte eigenschappen van een boeddha aan. Het doel is dat men zich in het dagelijks leven gedraagt zoals een boeddha zich zou gedragen, totdat men zich realiseert daadwerkelijk een boeddha te zijn. De perfecte eigenschappen van een boeddha zijn onbevreesdheid, vreugde en medegevoel.

In onze centra wordt in openheid samengewerkt op basis van vriendschap, vertrouwen en daadkracht voor het welzijn van alle wezens.

 

Hoe gaan we om met onethisch gedrag en onheuse bejegening?

Onethisch gedrag van een lid kan aanleiding zijn voor herroeping van het lidmaatschap door het lokale centrumbestuur. Beroep hierop is mogelijk bij de raad van toezicht; deze heeft het laatste woord.

Voelt een lid of een bezoeker zich in welk opzicht dan ook onheus bejegend, dan kan zij/hij altijd in gesprek gaan met de betrokkenen binnen de lokale sangha. Dit sluit het beste aan bij hoe wij werken. Als dat op de een of andere manier onvoldoende veilig voelt, kan zij/hij altijd in gesprek gaan met (een lid van) de Raad van Toezicht. Als betrokkene zich hiervoor ook onvoldoende veilig voelt, staat het haar/ hem volledig vrij om één van de door onze hoofdleraar aangestelde ombudsmannen te benaderen. Deze zal altijd de raad van toezicht hiervan op de hoogte stellen, aangezien de raad van toezicht het vertrouwen heeft van de hoofdleraar. Betrokkene kan zich ook wenden tot de externe vertrouwenspersoon die is aangesteld door de Boeddhistische Unie Nederland, waar de vereniging Diamantweg Boeddhisme Nederland bij aangesloten is.

Deze gedragscode is een levend document dat periodiek kan worden geactualiseerd.

Deze versie is van 8 juni 2020.

 

Externe vertrouwenspersoon

Onze organisatie is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), deze heeft een externe vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld.

Je kunt daarover meer informatie vinden op de website van de BUN