ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De centra zijn een onderdeel van een vereniging die de ANBI-status heeft: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de giften aan het centrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De centra werken op basis van vriendschap, idealisme en zelforganisatie. In de centra wordt gemediteerd en vindt uitwisseling van ervaring en informatie plaats. Zo krijgen de beoefenaars de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen. Inmiddels zijn er meditatiecentra in veel steden in Nederland te vinden.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Publicatieplicht ANBI

Onze publicatieplicht kent de volgende uitzonderingen:

  • Kerkgenootschappen hoeven de namen van de bestuurders niet publiceren
  • Kerkgenootschappen hoeven de balans niet te publiceren

Vereniging Diamantweg Boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie

Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie