COVID-19

ENGLISH BELOWHet kabinet heeft op 24 maart 2020 bekendgemaakt dat voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard een uitzondering geldt op het samenkomstverbod, als daarbij maximaal 30 personen aanwezig zijn en als alle betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon.

Samen met de overheid is op 31 maart 2020 het Gezamenlijk communiqué koepelorganisaties over religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten opgesteld.

Diamantweg Boeddhisme Nederland heeft ervoor gekozen haar meditatiecentra te sluiten tot 15 mei 2020. 

Momenteel worden de activiteiten in onze meditatiecentra weer opgestart. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM op.

De beschikbare activiteiten en de datum waarop deze worden hervat verschillen per centrum. Dit heeft te maken met de verschillende lokale situaties.

Elk centrum stelt een veiligheidsprotocol op waarbij rekening gehouden wordt met de volgende onderdelen:  afstand, hygiëne, bescherming en handhaving. De algemene voorwaarden van dit veiligheidsprotocol vind je binnenkort op deze website. 

In elk geval je je te houden aan de basisregels die voor iedereen gelden.

Lokaal kunnen striktere en/of andere maatregelen gelden! Neem daarom altijd contact op met de groep die je wenst te bezoeken om het veiligheidsprotocol vooraf te ontvangen.


On 24 March 2020, the Dutch government announced that an exception to the ban on meetings will apply to meetings of a religious or philosophical nature, if a maximum of 30 people are present and if all parties involved always keep a distance of 1.5 meters to the nearest person.

Diamond Way Buddhism Netherlands has chosen to close its meditation centers until May 15, 2020.

The activities in our meditation centers are currently being restarted. We follow the guidelines of RIVM.

Available activities and the date they resume vary by center. This has to do with the different local situations.

Each center draws up a safety protocol that takes into account the following components: distance, hygiene, protection and enforcement. The terms and conditions of this safety protocol can be found on this website soon.

In any case, please commit to the basic rules that apply to everyone.

Stricter and / or other measures may apply locally! Therefore, always contact the group you wish to visit to receive the safety protocol in advance.